Vés al contingut

Avís legal

El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.ric.es propietat de l’empresa Reprografia Industrial de Catalunya (en endavant RIC SOLUTIONS, S.L.) amb domicili Carrer Pagesia 22-24.

L’ús del lloc web www.ric.es es regeix per les normes establertes en el present avís legal. Amb la seva utilització, vostè accepta les condicions d’ús.

Contingut i ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial o d’altre tipus amb RIC.

RIC es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i productes que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Drets de Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del lloc web www.ric.es (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges i fotografies, dibuixos, gràfics i arxius de text) són propietat de RIC o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual. La recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de RIC i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips de la web referenciat són titularitat de RIC i estan degudament registrats, així com els textos, dades i dibuixos gràfics; o bé són titularitat de les entitats proveïdores d’informació, no podent ser objecte d’ulterior modificació, còpia, transformació, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de tercers, sense l’expressa autorització per part del titular d’aquest contingut. La posada a disposició dels textos, dades i dibuixos gràfics no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d’un dret d’explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, o transmissió al seu favor, diferent del dret d’ús que comporta la utilització legítima del web.

Manifestacions

RIC manifesta que aquest lloc web disposa de la tecnologia adequada per permetre l’accés i utilització del mateix. No obstant això, no es responsabilitza per l’eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els seus sistemes informàtics.

El lloc web www.ric.es podria contenir inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errates. RIC no garanteix, en cap cas, la veracitat, exactitud i actualitat de les dades contingudes en el seu lloc web. L’usuari que accedeix al mateix exonera RIC de qualsevol responsabilitat en relació a la fiabilitat, utilitat o falses expectatives que aquest lloc web pogués produir-li.

Limitació de responsabilitat

1.- RIC no ofereix garanties de cap classe quant al funcionament del present Web oa la informació continguda en el mateix, ni serà responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol índole, que puguin derivar-se del seu ús.

2.- Així mateix, RIC exclou tota responsabilitat per la licitud, contingut i qualitat de les dades i informacions oferts per terceres entitats a través del citat lloc web.

Enllaços hipervincles

1.- Els titulars d’altres llocs web que desitgin crear un hipervincle a www.ric.es es comprometen a no realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes, que puguin induir a error o, en general, que siguin contràries a les lleis.

2.- Els titulars d’altres llocs web que desitgin crear un hipervincle a www.ric.es es comprometen, així mateix, a no establir hipervincles amb llocs web que continguin continguts, manifestacions o propaganda d’índole racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i, en general, puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom o la imatge de RIC.

3.- La inclusió d’hipervincles en www.ric.es no implica necessàriament que RIC mantingui relacions mercantils o vincles associatius amb el titular del lloc web en la qual s’estableixi l’enllaç.

4.- La presència d’hipervincles té una finalitat merament informativa, motiu pel qual, RIC no es responsabilitza ni atorga garantia de cap naturalesa, ni expressa ni implícita respecte a la comerciabilitat, idoneïtat, qualitat, característiques, procedència, comercialització o qualsevol altre aspecte de les informacions i / o productes i / o serveis que s’ofereixin a través del lloc web referenciat.

Legislació aplicable

Amb caràcter general les relacions entre RIC amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.