Vés al contingut

Política de Privacitat

Politica de privacitat

Reprografia Industrial de Catalunya SL, d’ara endavant “RIC SOLUTIONS, S.L.”, informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, RIC garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Recollida, finalitat i tractaments de dades

RIC té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, RIC serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn RIC informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i altres finalitats.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de RIC, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per RIC.

Comunicació d’informació a tercers

RIC informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan RIC disposi del consentiment exprés de l’usuari.

Drets dels usuaris

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de RIC. Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i, quan proceda, portabilitat, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud per escrit a l’adreça indicada a continuació o al correu electrònic info@ric.es, indicant el dret que desitja exercir i aportant una còpia per les dues cares del seu DNI o document legal d’identificació.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça:

RIC SOLUTIONS, S.L.

Carrer de la Pagesia, 22-24
Pol. Ind. Molí de la Bastida
edifici Blanchzupat
08191 Rubí (Barcelona)

O l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.